اعضای هیات امناء دانشگاه

نام ونام خانوادگی

سمت

دکتر منصور غلامی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء

دکتر عبدالرضا باقری

معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

دکتر محمد حسین امید

رئیس کمیسیون دائمی و عضو هیات امناء

دکتر سیدخلاق میرنیا

رئیس دانشگاه مازندران و دبیر هیات امناء

دکتر اسداله تیموری یانسری

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دکتر جواد واثقی

رئیس دانشگاه صنعتی بابل

دکتر داود دمیری گنجی

رئیس دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل

دکتر حمید محمدزاده

رئیس دانشگاه علم و فناوری مازندران

مهندس فریدون نوری خواهنماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
دکتر فرهاد دژپسند

عضو هیات امناء

دکتر محمد شریعتمداری

عضو هیات امناء

دکتر حجت اله ایوبی

عضو هیات امناء

دکتر ربیع فلاح جلودارعضو هیات امناء 
دکتر محمود شارع پور

عضو هیات امناء