اولین فراخوان مشترک همکاری های پژوهشـی تحقیقاتی میان استادان و پژوهشگران ایرانی و آلمانی

اولین فراخوان مشترک همکاری های پژوهشـی تحقیقاتی میان استادان و پژوهشگران ایرانی و آلمانی در چارچوب همکاری های بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران و وزارت آموزش و تحقیقات جمهوری فدرال آلمان) ، (BMBF

image_pdfimage_print