بازدید رییس دانشگاه از آزمایشگاه کشت بافت و گلخانه پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری دانشگاه

به گزارش روابط عمومی، رییس دانشگاه بازدید رییس دانشگاه از آزمایشگاه کشت بافت و گلخانه پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری دانشگاه بازدید نمود.