تلفن های دانشگاه

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

تلفن خانه :     ۶-  ۳۳۶۸۷۵۷۴ و  ۵-۳۳۶۸۷۹۰۱ – ۰۱۱

آدرس دانشگاه :  ساری – کیلومتر ۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری – کدپستی ۴۸۱۸۱۶۸۹۸۴  – صندوق پستی ۵۷۸

آدرس اینترنت :       www.sanru.ac.ir

پایگاه خبری روابط عمومی  :  https://sanru.ac.ir

پست الکترونیکی ریاست دانشگاه :

پست الکترونیکی مدیر روابط عمومی :   sanrum543@gmail.com

پست الکترونیکی کارشناس روابط عمومی :  prsanru@gmail.com

 

ردیفنام     نام خانوادگیسمتتلفن مستقیمدورنگارداخلیآدرس
۱دکتر اسدا.. تیموری یانسریرئیس دانشگاه۳۳۶۸۷۷۱۵۳۳۶۸۷۷۱۵۲۰۱۰ساری – کیلومتر۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۲دکتر علیرضا جعفری صیادیمدیر حوزه ریاست دانشگاه۳۳۶۸۷۷۱۵۳۳۶۸۷۷۱۵۲۰۱۱ساری – کیلومتر۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۳دکتر قدرت اله حیدریمعاون دانشجویی۳۳۶۸۷۷۱۲-۳۳۶۸۷۷۱۳۳۳۶۸۷۷۱۶۲۵۰۱ساری – کیلومتر۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۴دکتر ولی ا… بابائی زادمعاون فرهنگی و اجتماعی۳۳۶۸۷۷۱۲-۳۳۶۸۷۷۱۳۳۳۶۸۷۷۱۶۲۵۰۰ساری – کیلومتر۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۵دکتر اصغر فلاحمعاون اداری و مالی۳۳۶۸۷۵۷۱۳۳۶۸۷۷۱۵۲۰۳۰ساری – کیلومتر۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۶دکتر منصور رضائیمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی۳۳۶۸۷۷۱۴۳۳۶۸۷۷۱۴۲۰۵۰ساری – کیلومتر۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۷تلفن برای پاسخگویی به سوالات دانشجویاناداره آموزش۳۳۶۸۷۵۷۸۳۳۶۸۷۵۷۸ساری – کیلومتر۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۸دکتر همت ا… پیردشتیمعاون پژوهشی و فنآوری۳۳۶۸۷۴۴۲۳۳۶۸۷۷۱۵۲۰۶۵ساری – کیلومتر۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۹دکتر مجید ذبیح زادهرییس دانشکده منابع طبیعی۳۳۸۸۲۹۸۳۳۳۸۸۲۹۸۲ساری – کیلومتر ۱۰جاده نکا – روبروی هتل بادله – ص پ ۷۳۷
۱۰دکترحسین  اورجیرئیس دانشکده علوم دامی و شیلات۳۳۶۸۷۵۶۵۳۳۶۸۷۵۶۵۲۴۰۰ساری – کیلومتر۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۱۱دکتر مهدی قاجار سپانلورئیس دانشکده علوم زراعی۳۳۶۸۷۶۵۸۳۳۶۸۷۶۵۸۲۴۸۰ساری – کیلومتر۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۱۲دکتر سید جعفر هاشمیرئیس دانشکده مهندسی زراعی۳۳۶۸۷۵۶۶۳۳۶۸۷۵۶۶۲۱۳۵ساری – کیلومتر۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۱۳دکتر غلامعلی رنجبررئیس پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی۳۳۶۸۷۷۴۷۳۳۶۸۷۵۷۷۲۶۰۴ساری – کیلومتر۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۱۴دکتر محمد حسینی نصررئیس پژوهشکده اکوسیستم های خزری۳۳۶۸۷۵۸۴۳۳۶۸۷۵۸۴ساری – کیلومتر ۱۰ جاده نکا – روبروی هتل بادله – ص پ ۷۳۷
۱۵دکتر قربان وهاب زادهمدیر مرکز رشد واحدهای فناورطبرستان۳۳۳۷۹۲۵۰
۳۳۳۷۹۳۵۰
۳۳۳۵۷۳۰۴ساری- بلوار امیرمازندرانی – روبروی بیمارستان امام خمینی(ره) – مرکز رشد واحدهای فناورطبرستان ص پ ۵۷۸
۱۶مهندس علیرضا ذبیحی اسرمیمدیر اداری و پشتیبانی۳۳۶۸۷۵۷۱۳۳۶۸۷۷۱۵۲۰۳۳ساری – کیلومتر۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۱۷مهندس علیرضا مومنی لاریمیمدیر  روابط عمومی۳۳۶۸۷۴۹۳۳۳۶۸۷۴۹۳۲۰۶۰ساری – کیلومتر۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۱۸سید علی حسینی یکانیمدیر بودجه و تشکیلات و تحولات اداری۳۳۶۸۷۲۳۵۳۳۶۸۷۲۳۵۲۰۲۱ساری – کیلومتر۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
مدیرنظارت و ارزیابی۳۳۶۸۷۹۰۹۳۳۶۸۷۲۰۹۲۰۳۱ساری – کیلومتر۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۱۸ابوالقاسم نامدار جویباریمدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگران۳۳۶۸۷۷۴۹۳۳۶۸۷۷۴۹۲۰۳۲ساری – کیلومتر۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۲۰دکتر سید علی جعفرپورمدیر گروه همکاری های علمی و بین المللی۳۳۶۸۷۵۴۸۲۰۴۶ساری – کیلومتر ۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۲۰اصغر علی بیگیمدیر حراست۳۳۶۸۷۶۵۲۳۳۶۸۷۵۶۲۲۰۵۶ساری – کیلومتر ۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۲۱دبیرجذب اعضای هیات علمی۳۳۶۸۷۵۷۰۳۳۶۸۷۵۷۰۲۰۰۷ساری – کیلومتر۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۲۳دکتر  حسین رحمانیمدیر امور آموزشی۳۳۶۸۷۷۱۴۳۳۶۸۷۷۱۶۲۰۵۲ساری – کیلومتر۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۲۳دکتر محمدعلی تاجیکمدیرتحصیلات تکمیلی۳۳۶۸۷۷۱۴۳۳۶۸۷۷۱۶۲۰۵۱ساری – کیلومتر۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۲۴دکتر زربخت انصاریمدیر امور پژوهشی۳۳۶۸۷۴۳۷۳۳۶۸۷۴۳۷۲۰۶۶ساری – کیلومتر۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۲۵دکتر محمدعلی  اسماعیلیرئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی۳۳۶۸۷۵۶۳۳۳۶۸۷۵۶۳۲۵۰۴ساری – کیلومتر۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۲۶دکتر محمد مهدی  مردانشاهیمدیر گروه کارآفرینی۳۳۶۸۷۴۳۷۳۳۶۸۷۴۳۷۲۵۳۰ساری – کیلومتر۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۲۷نبی اله طالبی اتوییمدیر امور دانشجوی۳۳۶۸۷۷۱۲۳۳۶۸۷۷۱۶۲۵۰۲ساری – کیلومتر۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۲۸دکتر قاسم اسدپور اتوئیمدیر امور فرهنگی و فوق برنامه۳۳۶۸۷۴۸۰۳۳۶۸۷۴۸۰۲۵۰۵ساری – کیلومتر۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۲۹عبدالرحیم باقریانمدیر مالی۳۳۶۸۷۰۵۴۳۳۶۸۷۷۰۵۴۲۰۳۴ساری – کیلومتر۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۳۰ دکتر محمدعلی علامی سفیدکوهیمدیر گروه امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی۳۳۶۸۷۵۶۱۳۳۶۸۷۷۵۶۱۲۰۱۶ساری – کیلومتر۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۳۱سیدمحمد مختاریمدیر مرکز بهداشت ،درمان و مشاوره دانشجویی۳۳۶۸۷۹۱۰۳۳۶۸۷۲۹۱۰۲۸۰۳-۲۸۰۹ساری – کیلومتر۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۳۲پردیس بین الملل۳۳۶۸۷۷۱۴ساری – کیلومتر۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۳۳دکتر محمدرضا طاطیانرئیس تربیت بدنی۳۳۶۸۷۲۷۱۶۲۶۰۱-۲۵۲۸ساری – کیلومتر۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۳۴رئیس امور اجتماعی۳۳۶۸۷۷۱۶۲۵۰۶ساری – کیلومتر۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۳۵اداره رفاه کارکنان دانشگاه۳۳۶۸۷۵۱۳۲۰۱۵ساری – کیلومتر۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
 ۳۶اداره رفاه دانشجویی۳۳۶۸۸۰۲۷ ۲۵۲۴ساری – کیلومتر۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸
۳۷مهندس سید احمد هاشمی مسئول گروه فناوری اطلاعات۳۳۶۸۷۷۴۸۲۵۱۹ساری – کیلومتر۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ص پ ۵۷۸