دفتر همکاری های علمی و بین المللی

معرفی
پیشرفت علم و تکنولوژی در هر جامعه‌ای مستلزم فراگیری دانش‌های جدید، توسعه و تکمیل آن و گسترش مرزهای دانش در زمینه‌های مختلف است. بی‌شک در راه تحقق این مهم تبادل دانش و تجربیات علمی بین جوامع امری ضروری و حیاتی است. لذا نقش مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه، به‌عنوان متولی ارتباطات علمی و بین‌المللی، تلاش در جهت فراهم نمودن زمینه‌های مناسب برای روابط بین‌المللی همه‌جانبه است. دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ضمن انجام وظایف اداری روزمره به اموری که به تعاملات دانشگاه با نهادهای پژوهشی، آموزشی و اجرایی داخلی و خارجی مربوطند، نیز می‌پردازد. ضمنا طراح و پیگیر سیاست‌ها و برنامه‌هایی به‌منظور توسعه مناسبات با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی و بهره‌برداری مؤثر از این مناسبات نیز می‌باشد. شایان ذکر است این دفتر تحت‌نظر ریاست دانشگاه اداره می‌شود و در ارتباط با توسعه همکاری‌های علمی، آموزشی و پژوهشی؛ تاکنون به‌صورت متولی موفق به انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای مختلفی با نهادهای علمی و اجرایی داخلی و خارجی شده است.

اهداف کلی دفتر همکاری های علمی و بین المللی

◄ بین‌المللی‌سازی فعالیت‌ها و برنامه‌های دانشگاه به‌عنوان یک هدف راهبردی
◄ نهادینه ساختن همکاری‌های بین‌المللی به‌عنوان یک ضرورت برای دانشگاه