فرم های حوزه ی ریاست

چارت سازمانی

هیات امناء

رئیس دانشگاه

هیات رئیسه دانشگاه

شورای دانشگاه

دفتر ریاست

حراست

دفتر حقوقی

دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایت

روابط عمومی

گروه روابط بین الملل

دفتر نظارت و ارزیابی

مدیر بودجه و تشکیلات

اداره امور دانشجویان شاهد و ایثار گر

دبیرخانه هیات جذب هیات علمی دانشگاه

فرآیند فعالیت هایی که در حوزه دفتر ریاست دانشگاه انجام می شود .
– تنظیم برنامه های ملاقات رئیس دانشگاهی
– تهیه و ارائه گزارش از رویدادها و مطالب مهم روزانه
– تهیه پیش نویس مکاتبات محرمانه و نامه های ریاست دانشگاه رأساً یا با همکاری واحدهای مربوطه
– ابلاغ و پیگیری دستورات رئیس دانشگاه به اشخاص و ادارات مربوطه
– راهنمایی مراجعین و فراهم آوردن امکانات انجام درخواست آنان در محدوده مقررات و ضوابط
– ثبت و ضبط سوابق محرمانه و مکاتبات ریاست دانشگاه
– انجام سایر وظائف و امور محوله ای که ریاست دانشگاه اعلام می نمایند .