معرفی مرکز

انجام بررسیهای لازم و ارائه طرحهای اصلاحی در زمینه فعالیتهای آموزشی

جمعآوری و تجزیه و تحلیل آمار از فعالیتهای آموزشی دانشگاه

انجام بررسیهای علمی در مورد میزان موفقیت برنامههای آموزشی دانشگاه

انجام مطالعات مربوط به نظام آموزشی و ارائه طرحهای اصلاحی در زمینه ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای دانشگاه و نیازمندیهای کشور

توزیع و تخصیص بورسهائی که به اعضاء هیات علمی تعلق میگیرد و اظهارنظر در مورد ماموریتهای علمی خارج از کشور

نظارت در تهیه موارد درسی و نشریات دانشگاهی

بررسی در امور هماهنگی تعداد ساعات تدریس هیاتهای علمی

ارائه خدمات لازم در زمینههای مختلف برنامهریزی به واحدهای آموزشی

بررسی و اظهارنظر نسبت به انتصابات اعضاء هیات علمی

مطالعه در زمینه فعالیت¬های هیات علمی و تهیه برنامههای مربوط به توسعه دانش آنان

برنامهریزی و اجرای دورههای آموزشی خاص

سایر امور محوله مربوط

تماس با ما

تلفن :  ۵۳۳۶۸۷۹۰۱ -۰۱۱ ، داخلی ۶۲۰ 
رایانامه: nezarat@sanru.ac.ir