موفقیت های روابط عمومی در طی سالهای اخیر

Public Relations

صفحه نخست » موفقیت های روابط عمومی در طی سالهای اخیر

موفقیت های روابط عمومی در طی سالهای اخیر

اریبهشت 1397

تجلیل از روابط عمومی های برتر استان بمناسبت هفته روابط عمومی

لوح تقدیر از استاندار

اریبهشت 1397

سومین جشنواره معرفی و تجلیل از روابط عمومی ها و خبرنگاران برتر دانشگاه هاو پارک های علم و فناوری منطقه 2 کشور

رتبه اول در بخش روابط عمومی الکترونیک

آذر 1396

جشنواره فیلم کوتاه روابط عمومی های دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری منطقه 2 کشور -دانشگاه گرگان

رتبه دوم در بخش بین الملل

آذر 1396

جشنواره فیلم کوتاه روابط عمومی های دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری منطقه 2 کشور -دانشگاه گرگان

رتبه دوم در بخش معرفی دانشگاه

آذر 1396

جشنواره فیلم کوتاه روابط عمومی های دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری منطقه 2 کشور -دانشگاه گرگان

رتبه اول در بخش پژوهش

آذر1396

جشنواره فیلم کوتاه روابط عمومی های دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری منطقه2 کشور - دانشگاه گرگان

رتبه اول در بخش روابط عمومی

اردیبهشت 1396

دومین جشنواره تجلیل از روابط عمومی های برتر دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری منطقه 2 کشور - دانشگاه مازندران

کسب رتبه برتر در بخش  تبلیغات و انتشارات

اردیبهشت 1396

دومین جشنواره تجلیل از روابط عمومی های برتر دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری منطقه 2 کشور - دانشگاه مازندران

کسب رتبه برتر در بخش  ارتباطات

خرداد 1395

اولین جشنواره روابط عمومی های برتر دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری منطقه2 کشوردانشگاه گرگان

روابط عمومی برتر در بخش روابط عمومی الکترونیک

شهریور 1393

جشنواره شهید رجایی استان مازندران - مراسم روز کارمند - استانداری مازندران

به عنوان کارمند نمونه استان و دریافت لوح تقدیر از استاندار محترم مازندران

اردبهشت 1392

چهارمین جشنواره روابط عمومی های برتر در منطقه ۸ کشور دردانشگاه گلستان

روابط عمومی برتر در بخش روابط عمومی الکترونیک

1391

سومین جشنواره روابط عمومی های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منطقه 8 کشور

روابط عمومی برتر در بخش روابط عمومی الکترونیک

1391

دومین جشنواره روابط عمومی های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منطقه 8 کشور

روابط عمومی برتر در بخش توانمند سازی روابط عمومی

اسفند 1391

چهارمین جشنواره ملی روابط عمومی های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه پیام نور تهران

روابط عمومی برتر در بخش تبلیغات

آبان 1391

دومین جشنواره روابط عمومی های منطقه ۸ کشور دانشگاه گیلان

کسب رتبه دوم در بخش روابط عمومی الکترونیک

آبان1391

دومین جشنواره روابط عمومی های منطقه ۸ کشور دانشگاه گیلان

روابط عمومی برتر در بخش توانمند سازی

آبان 1390

اولین جشنواره روابط عمومی های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منطقه 8 کشور دانشگاه قزوین

روابط عمومی برتر در بخش روابط عمومی الکترونیک

شهریور 1390

سومین جشنواره ملی روابط عمومی های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

روابط عمومی برتر در بخش روابط عمومی الکترونیک