میز خدمت الکترونیک

میز خدمت الکترونیک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ردیف
عنوان خدمت
شناسه خدمت
نشانی اینترنتی
راهنما
دریافت فرم
مراحل خدمت
شناسنامه خدمت
۱سامانه آموزشی سما (دسترسی از خارج دانشگاه)
۲سامانه vpn
۳سامانه ایمیل دانشجویان
۴سامانه کتابخانه دیجیتال
۵سامانه جامع مدیریت مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان
۶سامانه ایمیل اساتید
۷سامانه نرم افزار پژوهشی سیماپ
۸روند اجرای ارائه مقاله برای دریافت تشویق
۹روند هزینه های کتابخانه
۱۰روند اجرای چاپ کتاب
۱۱سامانه اتوماسیون اداری
۱۲سامانه فیش حقوقی

۱۳سامانه FTP
۱۴سامانه رزرواسیون تغذیه دانشجویی
۱۵
۱۶
۱۷