هیات ممیزه دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

1

دکتر محمدعلی بهمنیار

استاد

خاکشناسی

2

دکتر قدرت ا... رحیمی میانجی

استاد

بیولوژی

3

دکتر حسین رسالتی

استاد

منابع طبیعی - جنگل

4

دکتر کریم سلیمانی

استاد

سنجش از راه دور

5

دکتر میرخالق ضیاء تبار احمدی

استاد

مهندسی آب و تاسیسات آبی

6

دکتر حشمت ا... رحیمیان

استاد

بیماری های گیاهی

7

دکتر قربانعلی نعمت زاده قراخیلی

استاد

ژنتیک

8

دکتر جهانبخش رئوف

استاد

شیمی

9

دکتر جمشید قربانی

دانشیار

مرتعداری

10

دکتر حسین صادقی صادق آبادی

دانشیار

باغبانی

11

دکتر حسین اورجی

دانشیار

شیلات

12

دکتر سید مجتبی مجاوریان

دانشیار

اقتصاد کشاورزی

13

دکتر رضا اسماعیل زاده کناری

دانشیار

صنایع غذایی

14

دکتر سید کمال کاظمی تبار امیرکلائی

دانشیار

اصلاح نباتات

15

دکتر سید یحیی کاظمی هریکنده ای

دانشیار

شیمی

16

دکتر اصغر فلاح

دانشیار

مهندسی منابع طبیعی

17

دکتر محمود حبیب نژاد

استاد

آبخیزداری

18

 دکتر سیدخلاق میرنیا هریکنده ئی

دانشیار

خاکشناسی

19

دکتر افشین سلطانی

استاد

فیزیولوژی گیاهان زراعی

20

دکتر نادعلی بابائیان جلودار

استاد

بیوتکنولوژی کشاورزی

21

دکتر اسداله تیموری یانسری

دانشیار

علوم دامی

22

دکتر منصور رضایی

استاد

علوم دامی

23

دکتر همت اله پیردشتی

دانشیار

زراعت