کارگاه آموزشی توجیهی با عنوان مقابله با تخلیه تلفنی در دانشگاه برگزار شد

کارگاه آموزشی توجیهی با عنوان «مقابله با تخلیه تلفنی ویژه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه در سالن ۱۰۲  دانشکده  مهندسی زراعی برگزار شد.

image_pdfimage_print