کلنگ ساختمان بسیج اساتید دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری زده شد

کلنگ ساختمان بسیج اساتید دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری زده شد

image_pdfimage_print