مجموعه مقررات و قوانین دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

مجموعه مقررات و قوانین دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
فصل اول: سفرهای پژوهشی خارج کشور
گزارش علمی سفر پژوهشی خارج از کشور
درخواست برداشت هزینه های سفر پژوهشی خا رج از کشور
درخواست برگزاری کلاسهای جبرانی سفر پژوهشی خارج از کشور
درخواست اعضای هیات‌علمی برای سفر پژوهشی خارج از کشور
چکیده مقاله پذیرفته‌شده
حکم ماموریت سفر پژوهشی خارج از کشور
فصل دوم: گردهمایی‌های علمی داخلی
آئین‌نامه اجرایی شرکت در گردهمایی‌های علمی داخلی
درخواست اعضای هیئت‌علمی برای شرکت در گردهمایی‌ها و مجامع علمی معتبر داخلی
درخواست برداشت هزینه‌های شرکت در گردهمایی‌ها و مجامع علمی معتبر داخلی
فصل سوم: فرصت مطالعاتی اعضای هیئت‌علمی
آیین‌نامه فرصت مطالعاتی
اصلاحیه آیین‌نامه فرصت مطالعاتی
شیوه‌نامه فرصت مطالعاتی
پرسشنامه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی
برنامه تحقیق فرصت مطالعاتی
کاربرگ درخواست عضو هیئت‌علمی و گروه برای استفاده از فرصت مطالعاتی
کاربرگ درخواست دانشکده برای استفاده از فرصت مطالعاتی
فرم ارسال گزارش سه‌ماهه فرصت مطالعاتی توسط عضو هیات‌علمی، گروه و دانشکده
فرم گزارش فرصت مطالعاتی اعضای هیئت‌علمی
فرم ارسال گزارش فرصت مطالعاتی اعضای هیئت‌علمی توسط گروه
فرم ارسال گزارش فرصت مطالعاتی اعضای هیئت‌علمی توسط دانشکده
فصل چهارم: حمایت از کرسی‌های اسلام‌شناسی
آیین‌نامه تاسیس و حمایت از کرسی‌های اسلام‌شناسی در دانشگاه‌های خارج از کشور
فصل پنجم: چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی
آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی
فصل ششم: قوانین و مقررات مربوط به اعضای هیئت‌علمی وظیفه
آشنایی قوانین و مقررات مربوط به اعضای هیئت‌علمی وظیفه
خروج از کشور اعضای هیئت‌علمی طرح سربازی مامور به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
فصل هفتم: انتقال دانشجویان ایرانی شاغل در خارج از کشور
آیین‌نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به داخل