تقویم آموزشی نیم سال دوم تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۷

دیگر دوره ها

رویدادتاریخساعتنکته
انتخاب واحد ورودی 93 و ماقبل 8 بهمن 96 00:00 تمامی دانشجویان می بایست نسبت به انتخاب واحد اقدام کنند.
انتخاب واحد ورودی 94 9 بهمن 96 00:00 تمامی دانشجویان می بایست نسبت به انتخاب واحد اقدام کنند.
انتخاب واحد ورودی 95 10 بهمن 96 00:00 تمامی دانشجویان می بایست نسبت به انتخاب واحد اقدام کنند.
انتخاب واحد ورودی 95 11 بهمن 96 00:00 تمامی دانشجویان می بایست نسبت به انتخاب واحد اقدام کنند.
انتخاب واحد با تاخیر (اینترنتی) 12 و 13 بهمن 96 00:00
شروع کلاس ها 14 بهمن 96 بر طبق واحد های انتخابی
حذف و اضافه 23 و 24 بهمن 96
شروع حدف و اضافه شماره 1 28 بهمن 96
پایان حدف و اضافه شماره 1 2 خرداد 97
شروع ارزیابی کیفیت آموزشی(اینترنتی) 1 خرداد 97 00:00 جهت دریافت کارت ورود به جلسه
پایان کلاس ها 16 خرداد 97
شروع امتحانات 19 خرداد 97
پایان امتحانات 2 تیر 97
شروع ثبت موقت نمرات 19 خرداد 97
پایان ثبت موقت نمرات 9 تیر 97
پایان زمان ثبت قطعی نمرات در سیستم آموزشی 12 تیر 97