مناقصات و مزایدات

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

فعال ۲۱ مرداد ۱۳۹۷

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، طبخ و توزیع غذای سلف سرویس دانشگاه

مناقصه - نوع فراخوان: مناقصه عمومی - نوع برگزاری : یک مرحله ای

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در نظر دارد امور خدماتی مربوط به تهیه، طبخ و توزیع غذای سلف سرویس خود را از طریق...

اطلاعات بیشتر »